සිරි දළදා පෙරහැර කෝට්ටේ රාජමහා විහාරය 2018

Temple Documentary- වාර්තාමය වැඩසටහන

Siri Dalada Perahera 2017

Kotte Raja - කෝට්ටේ රාජ හස්තියා

අසූ මහා ශ්‍රාවක පූජාව

New Dhana hall

Katina Poojawa 2011

Asu maha srawaka pooja - අසු මහා ශ්‍රාවක පුජාව

A funeral held at Kotte Rajamaha Viharaya